Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1 Enhver aftale om salg og levering af serviceydelser fra NytPerspektiv, CVR-nr. DK25159721, Ulrikkenborg Alle 47, 2800 Lyngby (herefter benævnt ”Sælger”) til en aftager af Sælgers serviceydelser (herefter benævnt ”Køber”) finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Salgs- og leveringsbetingelserne”).

2. Aftalegrundlag

2.1 Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Sælgers tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Sælgers salg og levering af  serviceydelser til Køber (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”).

2.2 Salgs- og leveringsbetingelserne finder tillige anvendelse, hvis salg og levering alene sker på baggrund af ordre fra Køber.

Enhver fravigelse af Aftalegrundlaget skal aftales skriftligt mellem parterne.

3. Priser

3.1 Alle priser er eksklusive moms ved levering til virksomheder og institutioner.

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske senest 14 dage efter bestilling, dog omgående ved mindre end 14 dage til levering af serviceydelsen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

4.2 Betaling skal finde sted via den betalingsmåde, der til enhver tid er angivet på fakturaen. 

5. Manglende eller for sen betaling

5.1 Betales der ikke rettidigt beregnes morarenter svarende til Rentelovens officielle sats. https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/forbrugerleksikon/morarenten/?rn=22907

5.2 Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

5.3 Ved manglende betaling ud over 7 dage efter forfaldsdagen efter punkt 5.1 er Sælger berettiget til at hæve handlen, kræve forudbetaling for endnu ikke leverede serviceydelser eller bringe almindelige misligeholdelsesbeføjelser i anvendelse.

5.4 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, hvis leveringen er udskudt på grund af Købers forhold.

6. Levering

6.1 Levering sker på aftalte sted.

6.2 Hvis underviser bliver syg, meddeles dette hurtigst muligt til køber og anden leveringsdato aftales.

6.3 Hvis køber grundet særlige omstændigheder, såsom mere end 50% af deltagerne er sygemeldte, kan leveringen udskydes.  

7. Mangler ved Salgsserviceydelsen

7.1 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.

7.2 Hvis Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

8. Sælgers ansvar

8.1 Sælgers eventuelle erstatningsansvar over for Køber er i alle tilfælde begrænset til DKK værdien af serviceydelsen.

8.2 Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

8.3 Sælger hæfter ikke for Købers indirekte tab herunder driftstab.

9. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

9.1 Køber overdrages ikke rettigheder til koncepter, modeller eller information som gives i forbindelse med serviceydelsen. Al knowhow i forbindelse med serviceydelse er udelukkende til personligt brug for den enkelte hvad enten levering er til privat personer eller arbejdspladser.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor Sælger har værneting eller Sø- og Handelsretten efter Sælgers eget valg.


NytPerspektiv 2019

>